Projekt u našoj školi

Gradska uprava Čapljina kontinuirano djeluje i brine o stanju i potrebama obrazovnog procesa u našoj školi te je tako krajem prošle godine obnovljena informatička učionica s nabavkom 20 računala, projektor i TV, kao i popratnom informatičkom i audio-vizualnom opremom. Povodom toga i drugih aktualnih projekata danas je našu školu posjetio gradonačelnik Grada dr. Smiljan Vidić. U sklopu posjete obavljen je razgovor s vodstvom škole, djelatnicima ali i predstavnicima učenika. Ovim putem zahvaljujemo našem gradonačelniku na posjeti i stalnoj podršci u projektima naše škole.

Opširnije

Projekt „THRIVE “u organizaciji fondacije Save the Children

U hotelu Bristol održan je prvi radni sastanak predstavnika škola Hercegovačko-

neretvanske županije koje će sudjelovati u projektu „THRIVE-Smanjenje
opasnosti i slučajeva nasilja u obrazovanju “.Fondacija Save the Children pružit
će podršku planiranim aktivnostima .Predviđeno trajanje projekta je do 31.12. 2024.
.U BiH, projekt će se provoditi u Bosansko-podrinjskom, Hercegovačko-
neretvanskom, Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu/županiji.  Projekt ima za cilj
osigurati da izabrane škole u BiH i Srbiji imaju uspostavljene sustave i procedure za
prevenciju nasilja u i oko škola, kao i za jačanje otpornosti na druge rizike i katastrofe
koji mogu izazvati prekid usluga ili imati negativne utjecaje na školske zajednice.
Podizanjem svijesti i jačanjem kapaciteta djece, njihovih obitelji ,  školskih stručnjaka
i drugih relevantnih dionika, projekt će nastojati ojačati spremnost djece i školskih
zajednica da prepoznaju, preveniraju i reagiraju na nasilje i druge vrste rizika.
Našu školu su predstavljali ravnatelj Mateo Jovanović , pomoćnica ravnatelja
Ljilja Dodig i pedagoginja Blanka Karamatić.

Opširnije

Bravissimo Berni!

Na međunarodnom natjecanju "Ars Nova" u Trstu, održanog od 5.-10. prosinca, naša talentirana učenica Bernardica Miočević osvojila je sjajnu II. nagradu u svojoj kategoriji s osvojena 93 boda. 

Bernardica je, kao nagradu imala priliku raditi s istaknutim pedagogom, pijanistom i dirigentom koji je ujedno bio predsjednik žirija, maestro Domenico Lombardi. Profesor je pohvalio njen rad i talent te je ohrabrio za daljenje usavršavanje koje je neoohodno za put koji je izabrala.
Pred Bernardicom je uzbudljivo i izazovno razdoblje u kojem se sprema za nadolazeća natjecanja u Grazu, Zagrebu, Splitu, Beogradu te Federalno natjecanje u Sarajevu.

Čestitke našoj sjajnoj Bernardici, njenim roditeljima i nastavnici 

Opširnije

Naša učenica Marija Perić osvojila 3.mjesto na likovnom natječaju

Moja škola“ , naziv je natječaja za učenike osnovnih i srednjih škola u organizaciji Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa. Nagradni natječaj je raspisan povodom obilježavanja dvjestote obljetnice prve pučke škole u Bosni i Hercegovini. Od pristiglih radova stručno povjerenstvo je odabralo nagrađene radove u tri različite kategorije. U kategoriji od 6. do 9. razreda osnovne škole rad naše učenice Marije Perić osvojio je nagradu za 3.mjesto .Čestitke Mariji i mentorici Jeleni Grgić na osvojenoj nagradi.

Opširnije

NATJEČAJ

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22),  čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“, broj: 12/21 i 6/23), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-2006/23 od 05.12.2023. godine, Izmjene i dopune Suglasnosti broj: 02-30-2006/23-1 od 11.12.2023. godine i Izmjene suglasnosti broj: 02-30-2006/23-3 od 20.12.2023. godine te Odluke Školskog odbora ur.broj: 03-02-2183/23 od 22prosinca 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

A) na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine
učitelj razredne nastave - 3 izvršitelja
spremačica – 2 izvršitelja
učitelj razredne nastave - 6 izvršitelja 
računovođa – 1 izvršitelj 
učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno) 
učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno) 
itelj matematike – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)
učitelj fizike – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj harmonike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj (11 sati tjedno)
učitelj biologije – 1 izvršitelj (10 sati tjedno)
učitelj povijesti – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
učitelj zemljopisa – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
učitelj informatike – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)
učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
učitelj violine – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)
učitelj glasovira – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj glasovira – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
učitelj klarineta – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
učitelj pravoslavnog vjeronauka – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
učitelj fizike – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
spremačica – 4 izvršitelja (puno radno vrijeme)
učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
učitelj kemije – 1 izvršitelj (puna norma)

 

B) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice sa porodiljnog bolovanja, a najdalje do 30.06.2024. godine
učitelj engleskog jezika - 1 izvršitelj (puna norma)

 

C) na određeno vrijeme, do povratka djelatnika/ce s bolovanja, a najdalje/najkasnije do 30.06.2024. godine
domar – 1 izvršitelj
spremačica - 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
D) na određeno vrijeme od 01.01.2024. godine do 30.06.2024. godine
učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH(“Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

• Za radna mjesta učitelja razredne nastave završena najmanje odgovarajuća SSS, VŠS ili VSS
• Za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VSS ili VŠS, odobrenje mjerodavne vjerske institucije za poučavanje vjeronauka (odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog i pravoslavnog vjeronauka)
• Za radna mjesta spremačice završena osnovna škola, odnosno NK i najmanje tri /3/ mjeseca radnog iskustva
• Za radno mjesto domara završena SSS ili KV s 3 mjeseca radnog iskustva
• Za radno mjesto računovođe završena VŠS ekonomskog smjera 

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,
kratki životopis,
dokaz o stručnoj spremi, 
izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit), 
uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koje izdaje Zavod MIO/PIO
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao stručna osoba, 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima izvan odgojno-obrazovne ustanove kao stručna osoba (u stručnoj spremi), 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, kao nestručna osoba (izvan stručne spreme), 
potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje),
dokaz o radnom iskustvu (odnosi se na radna mjesta spremačice, domara i računovođe),
isprava o ovlasti za poučavanje vjeronauka (odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog i pravoslavnog vjeronauka)

 

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana 8.siječnja 2024.godine /ponedjeljak/ s početkom u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena: Prioritet pri upošljavanju, sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18, 4/21, 7/22 i 11/23), imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu na natječaj dostave i dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

Opširnije

ČESTITKA

Opširnije

OBAVIJEST

Zimski odmor učenika započinje 21. prosinca 2023.godine , a završava 5.siječnja 2024.godine.  Redovitnastava započinje u ponedjeljak 8.siječnja 2024.godine.

Roditeljski sastanci će se održati 29.prosinca 2023.godine po sljedećem rasporedu :

-razredna nastava u 9,00 sati

-predmetna nastava u 10,00 sati

Svim učenicima i djelatnicima želimo sretne nadolazeće blagdane.

 

 

Ravnatelj:

Mateo Jovanović

Opširnije