Dan planeta Zemlje

Dan planete Zemlje obilježava se 22. travnja kao upozorenje na opasnosti koje prijete životu na Zemlji, ekosistemima i urbanim zonama, uslijed razvoja industrije, povećane potrošnje energije, globalnog zatopljenja i klimatskih promjena.

U našoj školi obilježili smo Dan planete Zemlje.

 

Opširnije

E TWINNING PROJEKT – WHAT'S YOUR CITY FAMOUS FOR?

Naša škola sudjeluje u još jednom međunarodnom  eTwinning projektu pod nazivom „What's your country/city famous for“?

U projektu sudjeluju škole iz Španjolske, Poljske i Turske te naša škola iz Bosne i Hercegovine. 

Našu školu predstavljaju nastavnik Igor Petrina, nastavnica Danijela Raguž i knjižničarka Josipa Čoko. 

Cilj projekta je razmjena znanja i iskustava sa drugim školama.

Učenici će imati priliku upoznati znamenitosti zemalja iz kojih dolaze naše partner škole te predstaviti svoju školu i grad u nadi da ćemo ih imati prilike i ugostiti  u budućnosti. 

U školskoj knjižnici smo održali prezentaciju na temu projekta te pokazali djeci znamenitosti i običaje drugih zemalja. 

Knjižničarka Josipa je pripremila video o tradicionalnim jelima u Bosni i Hercegovini. Nastavnica Danijela je pripremila video o znamenitostima naše zemlje dok je nastavnik Igor pripremio prezentaciju. Sve materijale smo podijelili i razmijenili s našim partner školama. 

Naše video uratke i prezentaciju možete pogledati na linku ispod teksta. 

Učenica Romana Marija Falak iz 9.a razreda je u suradnji sa knjižničarkom uradila plakat o turističkoj ponudi našeg grada. 

U sklopu projekta sa 7.b razredom posjetili smo turističku organizaciju Čapljinka te se zahvaljujemo gospođi Eleni Sesar na srdačnom dočeku i edukativnoj prezentaciji te poklonima. Dobili smo brošure i razglednice koje su jako usrećile naše učenike. Zahvaljujemo i na prekrasnim fotografijama našeg grada.   Radujemo se  budućoj da živimo u prelijepom gradu te jedva čekaju posjetiti naše krajeve. 

Opširnije

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA I POMOĆNIKA RAVNATELJA

Temeljem čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04,  1/14 i 7/16 ), odredaba Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/05), članka  64. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-413/21 od 8.3.2021.godine  i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja  broj: 384/21 od  14.4.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, kandidat  treba  ispunjavati i posebne uvjete:

• da ima završenu VSS ili VŠS,
• da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga škole sukladno Zakonu
• da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
• da nije krivično kažnjavan
• da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora 
• da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu i životopis kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

• dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome)
• potvrdu o radnom iskustvu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio
• izvadak iz  matične knjige rođenih
• uvjerenje o državljanstvu 
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
• potpisana i ovjerena izjava da nije u rodbinskoj vezi s članovima Školskog odbora do drugog stupnja
• potpisana i ovjerena izjava da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

 

Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zaključivanja Ugovora o radu.

Ravnatelj škole se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje,  a natječajna  dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom slati preporučeno putem pošte na  adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

s  naznakom

„za javni natječaj za mjesto ravnatelja“

Temeljem čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04,  1/14 i 7/16 ), odredaba Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/05), članka  64. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-413-1/21 od 8.3.2021.godine  i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja  broj: 385/21  od  14.4.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

za izbor i imenovanje pomoćnika ravnatelja škole

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, kandidat  treba  ispunjavati i posebne uvjete:

• da ima završenu VSS ili VŠS,
• da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga škole sukladno Zakonu
• da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
• da nije krivično kažnjavan
• da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim drugim članom Školskog odbora 
• da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu i životopis kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

• dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome)
• potvrdu o radnom iskustvu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio
• izvadak iz  matične knjige rođenih
• uvjerenje o državljanstvu 
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
• potpisana i ovjerena izjava da nije u rodbinskoj vezi s članovima Školskog odbora do drugog stupnja
• potpisana i ovjerena izjava da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

 

Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zaključivanja Ugovora o radu.

Pomoćnik ravnatelja škole se imenuje  na razdoblje  od četiri(4)  godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje,  a natječajna  dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom slati preporučeno putem pošte na  adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

s  naznakom

„za javni natječaj za mjesto pomoćnika ravnatelja“

Opširnije

NATJEČAJ

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04,  5/04, 1/14 i 7/16),  čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ broj: 8/18 i 7/19), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-541/21 od 24.03.2021. godine te Odluke Školskog odbora broj: 387/21 od 14.4.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini 

r a s p i s u j e:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

A) na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

-          učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

B) na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine

-          učitelj matematike – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)

-          učitelj biologije – 1 izvršitelj (12 sati tjedno) 

-          učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj (1 sat tjedno) 

-          učitelj glasovira – 1 izvršitelj (11 sati tjedno) 

-          učitelj klarineta – 1 izvršitelj (8 sati tjedno) 

-          učitelj violine – 1 izvršitelj (18 sati tjedno)          

-          spremačica – 2 izvršitelja (puno radno vrijeme)

C) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 15.07.2021. godine

-          učitelj njemačkog jezika - 1 izvršitelj (20 sati tjedno) 

D) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja, a najdalje do 30.06.2021. godine

-          spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje u HNŽ-u i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

• Za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VSS ili VŠS
• Za radna mjesta spremačica  završena  najmanje osnovna škola i najmanje tri mjeseca radnog iskustva

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

-          prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,

-          kratki životopis,

-          dokaz o stručnoj spremi,

-          izvadak iz matične knjige rođenih (trajni),

-          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit ( ne odnosi se na radna mjesta spremačica),

-          dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda za MIO),

-          potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje),

-          potvrda o radnom iskustvu (odnosi se na radna mjesta spremačica),

 

 

 

 

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju i na temelju intervjua utvrditi rang listu kandidata. Razgovor sa Povjerenstvom, koji je obvezan, održat će se dana 30.travnja2021.godine / petak/ s početkom u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu ne ulaze u daljnju proceduru izbora.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

 

Opširnije

MEĐUNARODNI DAN DRUŠTVENIH IGARA

Međunarodni dan društvenih igara utemeljen je 2013. godine. Ove je godine Međunarodni dan društvenih igara obilježen i u našoj školi 12. travnja iako se ovaj dan obilježava 11.travnja. U školskoj knjižnici zaigrali smo poznatu igru „Čovječe, ne ljuti se“ te igru „Grad, država, selo“.
 
Igre, zabave i smijeha nije nedostajalo a najbolji igrači su dobili nagrade. Nagrada je bila književno-poučni časopis za mlade „Cvitak“ te poklon brošura „Upoznaj kazalište“.
Igre je organizirala knjižničarka Josipa Čoko a nagrađeni učenici su:
Petra Milanović 7.f
Matea Milanović 8.b
Ivan Pavlović 9.c
Luka Grbavac 8.b
 

Opširnije

MEDIJSKA PISMENOST

Naša škola sudjeluje u još jednom međunarodnom eTwinning projektu pod nazivom  "Media Literacy and Disinformation". U projektu sudjeluju nastavnica Mirela Žilić i knjižničarka Josipa Čoko. Cilj projekta je osvijestiti naše mlade i djecu ali i njihove roditelje. Oni su ti koji biraju sto im djeca gledaju, kako se ispravno služiti informacijama koje nam nude u medijima. Zbog sve veće izloženosti medijima mladi mogu lako pasti pod njihov utjecaj. Jako je važno djecu upozoriti na negativne strane upotrebe medija a pogotovo interneta. Današnja mladež sve vise upotrebljava razne društvene mreže i moramo ih naučiti da sav taj glamur i luksuz koji pojedinci prikazuju zapravo nije stvaran. 

Opširnije

USKRS U NAŠOJ ŠKOLI

Naša škola sudjeluje u još jednom međunarodnom e-Twinning projektu pod nazivom „Easter – hoilday that unites us“. U projektu sudjeluju nastavnica Ljilja Dodig , vjeroučiteljica Anamarija Raguž i knjižničarka Josipa Čoko.
Cilj projekta je podići svijest o nacionalnom, kulturnom i vjerskom identitetu u kontekstu europske etničke raznolikosti. Uključivanje u ovaj projekt olakšat će međusobno razumijevanje, toleranciju, međuvjersko prihvaćanje, suradnju i partnerstvo. Uskrsu, središnjem blagdanu kršćanstva, namjeravamo pristupiti iscrpno iz sljedećih perspektiva: teološke, književne, povijesne, folklorne - tradicionalne, kulinarske, glazbene, kazališne, likovne umjetnosti, fotografije, filma, kako bismo svakom djetetu dali priliku da izrazi osobne vještine i talente.

Opširnije