Natječaj

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22),  čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“, broj: 12/21 i 6/23), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-299/24-2 od 25.03.2024. godine te Odluke Školskog odbora ur.broj: 03-02-452/24 od 27ožujka 2024. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

                           za prijem u radni odnos

 

A) na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine
učitelj glasovira – 1 izvršitelj (22 sata tjedno)
B) na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 30.06.2024. godine
učitelj njemačkog jezika - 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

 

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH(“Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća, odnosno završena odgovarajuća VSS ili VŠS.

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,
kratki životopis,
dokaz o stručnoj spremi, 
izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit), 
uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koje izdaje Zavod MIO/PIO
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao stručna osoba, 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima izvan odgojno-obrazovne ustanove kao stručna osoba (u stručnoj spremi), 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, kao nestručna osoba (izvan stručne spreme), 
potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje);

 

Temeljem čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18, 4/21, 7/22 i 11/23) prioritetpri upošljavanju imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona, ako ispunjavaju opće i posebne uvjete radnog mjesta na koje se vrši upošljavanje, te su kandidati dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju kao dokaz o statusu temeljem kojeg ostvaruju pravo na prioritet. U postupku prijema u radni odnos primjenjivat će se Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („NN HNŽ“ broj: 1/24).

Sukladno navedenoj Uredbi, osobe prioritet pri zapošljavanju ostvaruju ako imaju  prijavljeno prebivalište u HNŽ, najmanje pet godina prije objave natječaja na koji se prijavljuju, te imaju pravo na prvenstvo prilikom prvog zapošljavanja u stečenoj stručnoj spremi, koje pravo prestaje ukoliko radni odnos temeljem takvog zapošljavanja postane radni odnos na neodređeno vrijeme. Prvenstvo pri zapošljavanju, sukladno članku 4. stavak (2) Uredbe, osobe ostvaruju samo ukoliko ispunjavaju opće i posebne uvjete za radno mjesto na koje se vrši zapošljavanje, sukladno kriterijima utvrđenim općim aktom poslodavca i uvjetima navedene Uredbe, a koje su se našla na Listi uspješnih kandidata.    

Kako bi ostvarili prioritet pri upošljavanju, kandidati, uz već navedenu dokumentaciju, trebaju dostaviti i:

-dokaz o statusu kandidata po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji,

-ako je kandidat u radnom odnosu, obvezan je dostaviti dokaz da je zaposlen sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju (potvrda/uvjerenje poslodavca sa obveznom naznakom stupnja  stručne spreme (zanimanja) s kojim je radnik zasnovao radni odnos kod poslodavca, ne starija od datuma objavljivanja ovog javnog natječaja) ili da je zaposlen po ugovoru na određeno radno vrijeme (potvrda/uvjerenje poslodavca kojom se dokazuje da je radni odnos zasnovan na određeno radno vrijeme, ne  starija od datuma objavljivanja ovog javnog natječaja),

-dokaz da kandidat ima prijavljeno prebivalište u HNŽ, najmanje pet godina prije objave javnog natječaja na koji se prijavljuje (potvrda/uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ), ne starije od dana objave ovog javnog natječaja.

 

Dokumentacija kojim se dokazuje status kandidata po Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu je prikazana u tabeli:

Redni broj

Pripadnost braniteljskoj kategoriji

Naziv dokaza - dokumenta

Organ koji ga izdaje

1.

Član obitelji poginulog, umrlog i nestalog branitelja

-Uvjerenje o statusu djeteta poginulog, umrlog i nestalog branitelja

-Rješenje o priznatom pravu na obiteljsku invalidninu za suprugu poginulog, umrlog i nestalog branitelja

-Uvjerenje o sudjelovanju u Oružanim snagama za

poginulog, umrlog i nestalog branitelja

Općinska služba za braniteljsko- invalidsku skrb

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze prema mjestu prebivališta

2.

Ratni vojni invalid

Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

Općinska služba za braniteljsko- invalidsku skrb

3.

Dobitnik ratnog priznanja i

odličja

Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja i odličja

ili uvjerenje

Općinska služba za braniteljsko- invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze prema mjestu prebivališta

4.

Razvojačeni branitelj

Uvjerenje o sudjelovanju u Oružanim snagama

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojni obveze prema mjestu prebivališta

5.

Dijete:

a. Ratnog vojnog invalida
b. Dobitnika ratnog priznanja i odličja
c. Razvojačenog branitelja.

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida:

Rješenje o priznatom pravu

a) Invalidninu,

b) Mjesečni novčani dodatak,

c) Uvjerenje o sudjelovanju u Oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za braniteljsko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze prema mjestu prebivališta.

 

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana 12.travnja 2024.godine /petak/ s početkom u 10,00 sati. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

Natrag