JAVNI NATJEČAJ

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Vladimira Pavlovića u Čapljini

Čapljina,Ruđera Boškovića 8,tel.+387 (0) 36805 095,805 091;fax:387 (0) 805 095;e-mail:vladimir.pavlovic9@gmail.com

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22),  čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“, broj: 12/21), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-1880/22 od 22.02.2023. godine, Izmjena i dopuna Suglasnosti broj: 05-02-30-1880-2/22 od 15.3.2023. godine i Odluke Školskog odbora ur.broj: 03-02-302/23 od 22. ožujka 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

A) na određeno vrijeme do 15.07.2023. godine
učitelj razredne nastave - 5 izvršitelja 
učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)
učitelj matematike – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
učitelj matematike – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)
učitelj fizike – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj kemije – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj biologije – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)
učitelj povijesti – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
učitelj informatike – 1 izvršitelj (11 sati tjedno)
učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (puna norma)
učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)
učitelj glasovira – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
učitelj harmonike – 1 izvršitelj (17 sati tjedno)
učitelj klarineta – 1 izvršitelj (5,33 sati tjedno)
učitelj violine – 1 izvršitelj (16,67 sati tjedno)
knjižničar – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
spremačica – 6 izvršitelja (puno radno vrijeme)
računovođa – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme od 4.5.2023. godine)
učitelj geografije – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)

 

B) na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja, a najdalje do 15.07.2023. godine
spremačica - 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
domar – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

 

C) na neodređeno vrijeme
učitelj razredne nastave - 2 izvršitelja
spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

 

D) na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta, a najdalje do 01.07.2023. godine
učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj (puna norma)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH(“Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

• Za radna mjesta učitelja razredne nastave završena najmanje odgovarajuća SSS, VŠS ili VSS
• Za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VSS ili VŠS, kanonsko poslanje za poučavanje vjeronauka (odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog vjeronauka)
• Za radno mjesto knjižničara završena odgovarajuća SSS,VŠS ili VSS 
• Za radna mjesta spremačice završena osnovna škola, odnosno NK i najmanje tri /3/ mjeseca radnog iskustva
• Za radno mjesto domara završena SSS ili KV s 3 mjeseca radnog iskustva
• Za radno mjesto računovođe završena VŠS ekonomskog smjera s jednom /1/ godinom radnog iskustva 

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,
kratki životopis,
dokaz o stručnoj spremi, 
izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit)
uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koje izdaje Zavod MIO/PIO,
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao stručna osoba, 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima izvan odgojno-obrazovne ustanove kao stručna osoba (u stručnoj spremi), 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, kao nestručna osoba (izvan stručne spreme),
potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje),
dokaz o radnom iskustvu (odnosi se na radna mjesta spremačice,domara i računovođe),
pismena ovlast vjerske zajednice za poučavanje vjeronauka(odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog vjeronauka)

 

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana 6.travnja 2023.godine /četvrtak/ s početkom u 10,00 sati. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena: Prioritet pri upošljavanje, sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22), imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz ostalu dokumentaciju dostave i dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

Natrag