NATJEČAJ ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOSBosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Vladimira Pavlovića u Čapljini

Čapljina,Ruđera Boškovića 8,tel.+387 (0) 36805 095,805 091;fax:387 (0) 805 095;e-mail:vladimir.pavlovic9@gmail.comUr.broj: 33-1/22

Nadnevak, 4.siječnja 2022.godine

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04,  5/04, 1/14 i 7/16),  8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K čl., čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-1977/21 od 28.12.2021. godine  i Izmjena i dopuna Suglasnosti broj :05-02-30-1977-1/21 od 04.01.2022. godine , te Odluke Školskog odbora broj: 33/22 od 4. siječnja 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

 1. na neodređeno vrijeme
 • učitelj razredne nastave - 2 izvršitelja
 • učitelj engleskog jezika - 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj njemačkog jezika - 1 izvršitelj (puna norma)
 • spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

 

 1. na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine
 • učitelj razredne nastave - 7 izvršitelja 
 • učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 • učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 • učitelj matematike – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)
 • učitelj fizike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 • učitelj kemije – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)
 • učitelj biologije – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
 • učitelj tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 • učitelj informatike – 1 izvršitelj (9 sati tjedno)
 • učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)
 • učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 • učitelj glasovira – 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj glasovira – 1 izvršitelj (10 sati tjedno)
 • učitelj harmonike – 1 izvršitelj (puna norma)
 • učitelj klarineta – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)
 • učitelj violine – 1 izvršitelj (18 sati tjedno)
 • tajnik – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
 • spremačica – 6 izvršitelja (puno radno vrijeme)
 • učitelj glazbene kulture -1 izvršitelj (1 sat tjedno ) 1. na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 10.04.2022. godine
 • učitelj njemačkog jezika - 1 izvršitelj (puna norma)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

 • Za radna mjesta učitelja razredne nastave završena najmanje odgovarajuća SSS, VŠS ili VSS
 • Za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VSS ili VŠS, kanonsko poslanje za poučavanje vjeronauka (odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog vjeronauka)
 • Za radno mjesto tajnika završena najmanje VŠS i 3 godine radnog iskustva (prioritet kod prijema imaju kandidati pravne struke)
 • Za radna mjesta spremačica  završena  najmanje osnovna škola i najmanje tri mjeseca radnog iskustva 

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike): 

 • prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,
 • kratki životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi, 
 • izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit ( ne odnosi se na radna mjesta tajnik i spremačica), 
 • dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda za MIO), 
 • potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje),
 • potvrda o radnom iskustvu (odnosi se na radna mjesta spremačica),
 • pismena ovlast vjerske zajednice za poučavanje vjeronauka (odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog vjeronauka) 

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju i na temelju intervjua utvrditi rang listu kandidata. Razgovor sa Povjerenstvom, koji je obvezan, održat će se dana 21.siječnja 2022.godine /petakpočetkom u 9,00 sati / s. Za kandidate koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

           

 

           Predsjednik

      Školskog odbora

          Mijo Rotim

Natrag