NATJEČAJ

Bosna  i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

Osnovna škola Vladimira Pavlovića u Čapljini

Čapljina,Ruđera Boškovića 8,tel.:+ 387 (0) 36 805 095,805 091 ;fax:387 (0)  8o5 o95;e-mail:vladimir.pavlovic9@gmail.com

 

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22),  odredaba važećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K, čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 02-30-1220/23 od 07.06.2023. godine i Odluke Školskog odbora ur.broj: 03-02-912/23 od 14lipnja 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini r a s p i s u j e:

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

A) na neodređeno vrijeme
knjižničar – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH(“Službene novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to završena odgovarajuća SSS,VŠS ili VSS (dipl. bibliotekar, profesor hrvatskog jezika i književnosti, prof. komparativne književnosti, učitelj ostalih struka po posebnom odobrenju MPZKiŠ). 

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

prijava na natječaj,
kratki životopis,
dokaz o stručnoj spremi, 
izvadak iz matične knjige rođenih (trajni), 
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
uvjerenje o položenom stručnom ispitu i položen stručni ispit za višeg knjižničara (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit i ispit za višeg knjižničara), 
uvjerenje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koje izdaje Zavod MIO/PIO
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnim ustanovama, kao stručna osoba, 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima izvan odgojno-obrazovne ustanove kao stručna osoba (u stručnoj spremi), 
uvjerenje o dužini radnog staža ostvarenog na poslovima u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, kao nestručna osoba (izvan stručne spreme), 
potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje).

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju dana 3.srpnja 2023.godine /ponedjeljak/ s početkom u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena: Prioritet pri upošljavanje, sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18, 4/21 i 7/22), imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz ostalu dokumentaciju dostave i dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

         

Natrag