NATJEČAJ

Temeljem čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16 ), odredaba Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola ("Narodne novine HNŽ" broj: 2/05), članka 64. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-2208/21 od 10.11.2021.godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja broj: 2116/21 od 26.studenog 2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

UVJETI:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:

• da ima završenu VSS ili VŠS,

• da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga škole sukladno Zakonu

• da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

• da nije krivično kažnjavan

• da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim članom Školskog odbora

• da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu i životopis kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

• dokaz o stručnoj spremi (ukoliko je izdana u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome)

• potvrdu o radnom iskustvu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio

• osobna iskaznica

• dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda za MIO)

• izvadak iz matične knjige rođenih

• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

• potpisana i ovjerena izjava da nije u rodbinskoj vezi s članovima Školskog odbora do drugog stupnja

• potpisana i ovjerena izjava da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zaključivanja Ugovora o radu.

Ravnatelj škole se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od osam dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom slati preporučeno putem pošte na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300 Č a p lj i n a

s naznakom

„za javni natječaj za mjesto ravnatelja“

 

 

Natrag