NATJEČAJ

Na temelju čl. 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04,  5/04, 1/14 i 7/16),  čl. 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ/K („NN HNŽ“ broj: 8/18 i 7/19), čl. 55. Statuta škole, čl. 5. Pravilnika o radu škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-30-541/21 od 24.03.2021. godine te Odluke Školskog odbora broj: 387/21 od 14.4.2021. godine, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Pavlovića u Čapljini 

r a s p i s u j e:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

A) na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine

-          učitelj matematike – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

B) na određeno vrijeme do 30.06.2021. godine

-          učitelj matematike – 1 izvršitelj (16 sati tjedno)

-          učitelj biologije – 1 izvršitelj (12 sati tjedno) 

-          učitelj glazbene kulture – 1 izvršitelj (1 sat tjedno) 

-          učitelj glasovira – 1 izvršitelj (11 sati tjedno) 

-          učitelj klarineta – 1 izvršitelj (8 sati tjedno) 

-          učitelj violine – 1 izvršitelj (18 sati tjedno)          

-          spremačica – 2 izvršitelja (puno radno vrijeme)

C) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 15.07.2021. godine

-          učitelj njemačkog jezika - 1 izvršitelj (20 sati tjedno) 

D) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja, a najdalje do 30.06.2021. godine

-          spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

UVJETI: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH“ broj:26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje u HNŽ-u i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole i to:

• Za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VSS ili VŠS
• Za radna mjesta spremačica  završena  najmanje osnovna škola i najmanje tri mjeseca radnog iskustva

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene preslike):

-          prijava na natječaj sa točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,

-          kratki životopis,

-          dokaz o stručnoj spremi,

-          izvadak iz matične knjige rođenih (trajni),

-          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit ( ne odnosi se na radna mjesta spremačica),

-          dokaz o radnom stažu (uvjerenje Zavoda za MIO),

-          potvrdu o duljini opravdanog čekanja na zaposlenje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda Službe za zapošljavanje),

-          potvrda o radnom iskustvu (odnosi se na radna mjesta spremačica),

 

 

 

 

Postupak izbora kandidata reguliran je Pravilnikom o radu škole. S kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će intervju i na temelju intervjua utvrditi rang listu kandidata. Razgovor sa Povjerenstvom, koji je obvezan, održat će se dana 30.travnja2021.godine / petak/ s početkom u 9,00 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu ne ulaze u daljnju proceduru izbora.

Sukladno odredbama čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ („NN HNŽ“ broj: 6/18) prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona ukoliko uz prijavu na natječaj dostave dokaz o navedenom.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseca) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova (ne starije od šest mjeseci) prije potpisivanja Ugovora o radu.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PAVLOVIĆA U ČAPLJINI

Ruđera Boškovića br. 8,

88 300   Č a p lj i n a

sa naznakom „za natječaj“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima.

 

Natrag